Planet

Hos MSC Cruises tror vi at cruise kan være bæredygtige. Fra å introdusere renere drivstoff i flåten vår til å produsere ferskvann om bord, flytter vi grensene for hva som er mulig til sjøs. Vår voksende flåte er en erklæring om vår forpliktelse til fremtiden til denne planeten.

 

Avkarbonisering av våre marine operasjoner er et kjerneelement i vår bærekraftstrategi. MSC Cruises har forpliktet seg til å oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050.

Reduserer karbonintensiteten

Vi tror at vi vil nå IMOs (International Maritime Organization) mål om en reduksjon på 40 % fra 2008-nivået i god tid før milepælen som IMO har satt for 2030.

Siden avkarbonisering av marine operasjoner er en av hovedprioriteringene våre, er vårt ambisiøse mål for å nå netto null klimagassutslipp innen 2050.

Reduserer karbonintensiteten

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Energieffektivitet og avansert skipsdesign

For hver ny skipsklasse vi utvikler, reviderer vi designet fullstendig for å oppnå optimal effektivitet. Vi revurderer skipets overordnede struktur, dekksplass, vektfordeling inkludert skipets skrog, ror og baug for å oppnå optimal hydrodynamikk, aerodynamikk og maksimere energi- og drivstoffeffektiviteten.  

Redusere luftforurensning
Vi har installert hybrid eksosrensesystem (EGCS) på 15 av våre cruiseskip som reduserer SOx-utslipp med 98 %, og selektive katalytiske reduksjonssystemer på 6 skip, som reduserer NOx med opptil 85 %.

Undervannsstøy
Våre siste støysvake propeller og innovative skrogdesign reduserer innvirkningen på livet i havet og forbedrer gjestenes og mannskapets komfort.

Vann er verdifullt
Over 80 % av ferskvannet vårt produseres om bord. Luftekraner reduserer forbruket med opptil 2/3 og avanserte avløpsvannbehandlingssystemer renser alt vann som forbrukes.

Avfallshåndtering
Vi holder avfall på et minimum og separerer papir, aluminium, glass, plast og annet resirkulerbart for levering til spesialiserte havneresirkuleringsanlegg.

Nye drivstofftyper
I 2022 har vi lansert MSC World Europa, vårt første LNG-drevne skip. LNG eliminerer i stor grad utslipp av svoveloksider (SOx) og partikler i eksosen, reduserer utslipp av nitrogenoksider (NOx) med opptil 85 %, og CO2 med opptil 25 %.

Maksimere energieffektivitet
Smarte varme-, ventilasjons- og kjølesystemer og LED-belysning med lang levetid har bidratt til å redusere flåtens karbonintensitet med 34 % siden 2008.

Landstrømkapasitet
11 av våre skip er nå i stand til å koble seg til landstrøm, noe som potensielt muliggjør at motorene om bord kan slås av mens de ligger til kai.

Avansert analyse
Digitalisering gjør det mulig for oss å forutse og håndtere ineffektivitet i systemer og utstyr, og gi mannskapet spesifikk veiledning for ytelsesforbedringer.

Smart HVAC (varme-, ventilasjons- og klimaanlegg)
Intelligent distribusjon av varme og kald luft for å minimere energien som kreves for å holde gjester og mannskap komfortable.

Varmegjenvinning
Varmegjenvinningssystemer muliggjør intelligent omfordeling av varme og kulde der det trengs i skipet.

Trimstabilisator
En programvareapplikasjon overvåker skipets stabilitet for å støtte dekksoffiserene i å optimalisere fartøyets trim – og dermed redusere drivstofforbruket.

Redusere luftmotstand
Våre skipsskrog er belagt med høyteknologisk maling som bremser veksten av marine organismer, og dermed reduserer luftmotstanden og forbedrer energieffektiviteten.

Ballastvannbehandlingssystem
Alt ballastvann filtreres og UV-behandles før det slippes ut til sjøs for å hindre transport av fremmede arter.

Energieffektivitet og avansert skipsdesign

Advanced ship design | MSC Cruises

Utforsker nye teknologier og løsninger

Ny teknologi og lavkarbon drivstoff er grunnleggende for vår karbonreduksjonsstrategi. I juni 2023 leverer vi MSC Euribia, et av våre nyeste skip og et av de mest miljøvennlige skipene til sjøs. MSC Euribia er drevet av flytende naturgass (LNG),LNG gjør det mulig for oss å for å redusere CO2e-utslippene av klimagasser med opptil 20 % og praktisk talt eliminere svoveloksider og fine partikler, samtidig som vi reduserer nitrogenoksidene med opptil 85 %. Våre neste LNG-drevne skip blir MSC World America (2025).

Vi samarbeider også med teknologi- og energileverandører for å støtte og teste innovative teknologier og ta i bruk fornybare drivstoff for å redusere utslippene våre ytterligere.

Utforsker nye teknologier og løsninger

MSC World Europa | MSC Cruises

Forbedring av kvaliteten på utslipp fra skip

I dag er 15 av 22 MSC Cruises-skip utstyrt med Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS) for å redusere svovel fra skipsutslipp med 98 %.

Vår hybrid EGCS kan operere i en åpen eller lukket sløyfe, slik at vaskevann kan samles opp i oppsamlingstanker for å unngå direkte utslipp til havner eller andre følsomme områder.

6 av våre skip er utstyrt med et selektivt katalytisk reduksjonssystem (SCR), som reduserer nitrogenoksider (NOx) betydelig fra skipets eksos og omdanner det til ufarlig nitrogen og vann, gjennom avansert aktiv utslippskontrollteknologi. SCR-systemer vil være montert på alle fremtidige skip.

12 av våre skip, inkludert alle våre nye skip, er utstyrt med landstrøm. Dette gjør at motorer ombord kan slås av, og reduserer utslippene. Vi er forpliktet til å bruke disse systemene når landstrøm er tilgjengelig.

Forbedring av kvaliteten på utslipp fra skip

Improving Air Quality | MSC Cruises

Ferskvann

Skipene våre er utstyrt med de nyeste ferskvannsproduksjonsanleggene og 80 % av alt ferskvann som brukes om bord er produsert fra havet ved hjelp av avsaltingsteknologi. Dette betyr at vi minimerer å ta denne dyrebare ressursen fra destinasjoner i land der ferskvannsresursene er knappe. På våre nyeste skip produserer vi selv opptil 3 millioner liter hver dag, tilsvarende et olympisk svømmebasseng!

Med ferskvannet produsert om bord lager vi til og med vårt eget øl. Mikrobryggeriet vårt på MSC World Europa bruker ferskvann produsert om bord fra sjøvann, så ikke bare sparer vi vann, men vi transporterer også mindre øl til skipene våre og håndterer mindre avfall, som ølbokser og flasker.

Ferskvann

Water preservation | MSC Cruises

Reduserer støy

Våre skip er designet for å redusere støy som utstråles under vannoverflaten, og dermed minimere støy eller vibrasjoner som kan påvirke vannlevende pattedyr. Støyreduksjon oppnås på ulike måter. En betydelig mengde innsats går til å studere og perfeksjonere skipets skrogdesign, hydrodynamikk og fremdriftssystem.

Gjennom omfattende testing og simuleringer med skipsbyggingspartnerne våre, bruker vi optimaliserte skrogdesign for å minimere motstanden når vi beveger oss gjennom vannet. Mindre "motstand" betyr jevnere bevegelse gjennom vannet og mindre støy. Isolering av potensielt støyende utstyr som motorer og generatorer om bord på skipet vil også ha en positiv innvirkning på reduksjon av undervannsstøy.

Vi reduserer også støyen takket være propellen vår som er utstyrt med et luftsmøringssystem som balanserer trykket rundt propellen. Når skipet beveger seg gjennom vannet, skaper propellbladene lavt trykk og et boblesysteme er i stand til å utjevne dette og reduserer dermed støyen.

Reduserer støy

Reducing noise | MSC Cruises

Sparer energi om bord

Våre skipsbelysning er levert av energieffektiv LED. LED-pærene vi bruker på skipene våre er opptil 75 % mer effektive enn tradisjonelle pærer og varer minst 7 ganger lenger.

Varmegjenvinningssystemer tillater intelligent omfordeling av varme og kulde der det er nødvendig gjennom hele skipet. Spesielt sikrer vi at spillvarmen fra motorene ikke går til spille, men brukes til å varme opp vann til tøyet og til å generere ferskvann fra sjøvann gjennom fordampning.

I tillegg samler og sender skipene våre tusenvis av forskjellige datasett til våre ekspertteam på land. Vi bruker disse dataene for å bedre forstå hvordan vi opererer, og for å forbedre effektiviteten på tvers av alle områder av virksomheten vår.

Sparer energi om bord

Saving energy on board | MSC Cruises

Behandling av ballastvann

En av utfordringene med å operere et cruiseskip er å holde vekten, tyngdepunktet og stabilitetskravene i balanse og konstant gjennom en reise. For å hjelpe oss med dette er det tanker fordelt i den nedre delen av et skip som kan fylles med sjøvann for å fungere som ballast.

Vitenskapelige studier gjennom årene har avslørt at denne praksisen har gjort det mulig for bakterier, mikrober, små virvelløse dyr, larver og andre mikroorganismer å bli transportert fra ett sted til et annet rundt om i verden, og potensielt true lokale økosystemer.

For å forhindre dette, og for å overholde strenge internasjonale forskrifter, er alle våre skip utstyrt med et ballastvannbehandlingssystem som overholder standardene fastsatt av FNs internasjonale styringsorgan, International Maritime Organization (IMO). Dette systemet beskytter mot ufrivillig introduksjon av invaderende marine arter.

I 2022 ble 100 % av ballastvannet filtrert og UV-behandlet før det ble sluppet ut i havet.

Behandling av ballastvann

sustainability_protecting marine life

Renere vann

Det meste av vannet som brukes på våre skip produseres om bord, med høyeffektive systemer som produserer rent ferskvann fra sjøvann. Vi holder havet som det skal være: rent. Alt vannet som brukes om bord på våre skip blir behandlet og renset til utmerket internasjonal standard før det går tilbake i havet. Alle våre skip er utstyrt med avløpsvannbehandlingssystemer designet og vedlikeholdt til de høyeste standardene – enda høyere enn mange landanlegg.

I tillegg analyseres behandlet avløpsvann med jevne mellomrom av et akkreditert tredjepartslaboratorium for å sikre at de påkrevde standardene til enhver tid overholdes eller til og med overskrides.

Renere vann

Cleaner water | MSC Cruises

Beskyttelse av dyrelivet

MSC Cruises er forpliktet til å støtte helsen til havene våre. I 2022, etter diskusjoner med International Fund for Animal Welfare (IFAW), Pelagos Cetacean Research Institute, OceanCare og WWF Hellas, ble vi enige om å omdirigere skipene våre på vestkysten av Hellas for å redusere risikoen for kollisjon med truede spermhvaler i Middelhavet.

I tillegg har vi i 2023 inngått et samarbeid med den marine bevaringsorganisasjonen ORCA for å levere et omfattende program for reduksjon av skipskollisjoner for rederiets dekksoffiserer for å redusere sannsynligheten for kollisjoner med hvaler, delfiner og niser i verdenshavene.

Beskyttelse av dyrelivet

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

Håndtering av fast avfall

Alle våre skip har omfattende håndtering av fast avfall og resirkulering.

Alt organisk avfall, samt resirkulerbare engangsartikler som plast, metall, papir og glass, samles inn og sorteres av spesialutdannet avfallshåndteringspersonell. Avfallet komprimeres, separeres eller forbrennes, og restavfallet leveres forsiktig til dedikerte havneanlegg.

Opplæring av mannskapet vårt, ikke bare til å håndtere avfall, men for å forstå viktigheten av avfallshåndtering, er sentralt i det vi gjør. Våre mannskapsmedlemmer får kontinuerlig opplæring for å sikre at de holder den høyeste standard og kan informere gjestene våre om behovet for å separere og resirkulere.

Den miljøansvarlige på hvert skip er ansvarlig for å sikre at avfallshåndteringsprotokoller følges

Håndtering av fast avfall

Solid Waste Management | MSC Cruises

BÆREKRAFTSRAPPORTER

Oppdag vårt bærekraftprogram organisert rundt fire hovedpilarer: Planet, People, Place and Procurement.

Bla gjennom våre bærekraftsrapporter og finn ut hva vi gjør for å oppnå bæredygtige cruise.