MSC Cruises og Formula 1®
BESTILLINGSVILKÅR

Dette er vilkårene og betingelsene, som gjelder eksklusivt for MSC Cruises og Formula 1® reservasjoner. Vennligst les dem nøye, da du er bundet av dem.

Last ned vilkår og betingelser for MSC Cruises og Formula 1®.

Bestillingsvilkår

Dette er vilkårene og betingelsene som gjelder for din feriepakke. Vennligst les dem nøye, siden du vil bli bundet av disse.

 

Klikk her for å laste ned bestillingsvilkårene som PDF.

Vilkår

Alle Feriepakkene som presenteres i Selskapets brosjyre og/eller på den Offisielle nettsiden tilbys for salg av MSC Cruises S. A, heretter referert til som "Selskapet".


For disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:  


 • "Bestilling" betyr stegene Passasjeren tar for å tre inn i en Kontrakt med Selskapet. 

 • "Bestillingsvilkår og betingelser" menes disse vilkår og betingelser, samt informasjonen som finnes i Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden og/eller annen informasjon som gir uttrykk for betingelsene i din Kontrakt med Selskapet. 

 • "Transportøren" menes enheten som er forpliktet til å bringe Passasjeren fra et sted til et annet som angitt i Cruise-billetten, flybilletten eller annen billett utstedt for annen relevant transport og dermed er angitt på slike dokumenter som "Transportøren". 

 • "Selskap" menes MSC Cruises S.A hvis registrerte adresse er 16, Eugene Pittard, CH-1206 Geneve, Sveits som organiserer Feriepakker og selger eller tilbyr dem for salg, enten direkte eller gjennom en Salgsagent 

 • "Betingelser for transport" menes vilkårene og betingelsene som Transportøren gir transporten enten med fly, vei eller sjø. Betingelsene for transporten kan henvise til bestemmelser i loven i landet til Transportøren og/eller internasjonale konvensjoner som kan begrense eller utelukke Transportørens ansvar. Kopi av betingelsene for ransport av enhver Transportør er tilgjengelig for Passasjerene på forespørsel. 

 • "Kontrakt" menes Kontrakten inngått mellom Selskapet og Passasjeren relatert til den relevante Feriepakken som fremgår av utstedelsen av bekreftelsesfakturaen sendt av Selskapet eller deres Salgsagent til Passasjeren.  

 • "Cruise" menes sjøtransporten og opphold ombord en MSC CRUISES fartøy (som beskrevet i den relevante Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden eller annen dokumentasjon som er produsert for eller på vegne av Selskapet"), som - hvis ikke kjøpt med før- eller etter-Cruisetjenester - kan betraktes som en Feriepakke. 

 • "Funksjonshemmet Passasjer" eller "Passasjer med redusert mobilitet"; menes enhver Passasjer hvis mobilitet ved transport er redusert som følge av enhver fysisk funksjonshemming (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell eller psykososial funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne eller annen årsak til funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne eller som følge av alder, og hvis situasjon trenger passende tilsyn og tilpasning til hans/hennes spesielle behov for tjenester som er tilgjengelig for alle Passasjerer. 

 • "Uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter" menes enhver uforutsett og uforutsigbar hendelse utenfor Transportørens-  eller Selskapets kontroll slik som naturhendelser (som flom, jordskjelv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasjon, handling av utenlandske fiender, fiendtligheter (uavhengig av om krig er erklært), borgerkrig, opprør, revolusjon, opprør, militær eller tilranet makt eller konfiskering, terroristvirksomhet, opprør, sivile forstyrrelser, industrielle konflikter, natur- og atomkatastrofer , brann, epidemier, helserisiko, nasjonalisering, statlige sanksjoner, blokkering, handelsforbud, arbeidskonflikt, streik, utestenging eller avbrudd eller feil i elektrisitet eller telefontjeneste og/eller eventuelle uforutsette tekniske problemer med transport inkludert endringer på grunn av omlegging eller kansellering eller endring av fly, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner.

 • "Combined Tour" menes kombinasjonen av to eller flere Cruise arrangert av Selskapet og tilbudt for salg som en enkel Feriepakke. For alle relevante formål, skal en Combined Tour alltid betraktes som en enkeltstående og udelelig Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller Feriepakke skal inkludere og være like anvendelige for en Combined Tour med mindre noe annet er angitt. Referanser til priser er referanser til den totale prisen betalt for en Combined Tour.

 • "Hotellserviceavgiften" er obligatorisk og integrert i totalprisen. Hotellserviceavgiften gjelder ikke for barn under 2 år på tidspunktet for cruisets avgangsdato.

 • "Feriepakke" menes Cruise enten det er kombinert med flyreise(r) og/eller enhver før- og/eller etterCruise arrangement for overnatting, eller ikke. Det inkluderer ikke Landekskursjoner eller transporttjenester som ikke inngår i den inkluderte Feriepakke-prisen.  

 • "Offisiell nettside" menes settet av relaterte nettsider, dokumenter og hypertekstlenker servet fra webdomenen, www.msccruises.no.

 • "Passasjer" menes hver person, inkludert mindreårige, oppført enten på Bestillingsbekreftelsen eller på fakturaen eller på en billett utstedt av Selskapet.

 • "Salgsagent" menes personen eller reisebyrået som selger eller tilbyr Feriepakker satt sammen av Selskapet, på egen hånd eller på vegne av Selskapet.

 • "Landekskursjoner" menes enhver ekskursjon, tur eller aktivitet på land som ikke er inkludert i allinklusiv prisen til Feriepakken og som tilbys for salg av Selskapet om bord på fartøyene.

 • "Verdens Cruise" menes verdenstur forhåndsarrangert av Selskapet og tilbudt for salg som en enkelt Feriepakke. For alle relevante formål, skal Verdens Cruiset alltid betraktes som en enkelt og udelelig Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller Feriepakke skal omfatte og være gjeldende på lik linje for et Verdens Cruise med mindre annet er angitt. Referanser til pris er referanser til den totale prisen betalt for et World Cruise.  

1. Prosedyre for bestilling og depositum

1.1 For å få i stand en bestilling, må passasjeren kontakte selskapet eller en av selskapets autoriserte salgsagenter eller representanter.  

 

1.2 Ved Bestilling av en Feriepakke, bekrefter, godtar og aksepterer den personen som utfører Bestillingen at alle personene på Bestillingsforespørselen og på fakturaen har akseptert å være bundet av Bestillingsvilkår og betingelser og at han/hun har myndighet til å godta disse Bestillingsvilkår og betingelser på vegne av alle personene som er oppført på Bestillingsforespørselen og på fakturaen.

 

1.3 Passasjeren må betale et forskudd på 20% ved Bestilling. Hvis Passasjeren bestiller flyreiser og/eller avbestillingsforsikring som tillegg til cruiset (pakke), vil dette bli betalt i sin helhet ved tidspunktet for Bestilling. For et World Cruise, skal et ikke- refunderbart depositum tilsvarende 15 % av prisen på pakken betales av Passasjeren innen 7 kalenderdager fra og med datoen for bestillingsbekreftelsen.1.4 En bestilling er gjennomført og kontrakten gyldig når selskapet aksepterer bestillingen ved å sende en bestillingsbekreftelse til passasjeren eller til passasjerens salgsagent

 

1.5 Hotellserviceavgiften/driksen er obligatorisk og ikke inkludert i cruiseprisen, men er en del av reisens totale pris og betales før avreise. Hotellserviceavgiften/driksen går til personalet og gjør det mulig å opprettholde høyeste standard for alle reisende. Kostnaden beregnes basert på reiseruten og antall netter. Klikk her på lenken «mer informasjon» for å se beløpet som gjelder for ditt cruise. Ingen kostnad belastes for barn som er under 2 år på avreisedagen.

2. Kontrakt

2.1 Hver Feriepakke er underlagt tilgjengelighet ved Bestilling. Ingen Kontrakt skal utferdiges før depositum eller hele beløpet (i henhold til gjeldende Bestillingsvilkår og betingelser) er betalt og bekreftelsesfakturaen er gitt til Passasjeren.

 

2.2 2.2 Full betaling kreves senest 65 dager før avreise. For nye bestillinger på World Cruise skal hele beløpet innbetales senest 90 dager innen avgang.

 

2.3 Hvis Bestillingsforespørselen er gjort innen 65 dager før avreise (90 dager før World Cruise) må full betaling sendes ved Bestilling.

 

2.4 2.4 Hvis noen Passasjerer unnlater å betale restbeløpet 65 dager før avreise (90 dager før World Cruise), har Selskapet rett til å kansellere Bestillingen uten varsel og kreve avbestillingsgebyr i henhold til punkt 13, uavhengig av om Feriepakken er videresolgt eller ikke.

3. Priser og prisgaranti

3.1 Ingen endring i prisen for Feriepakken vil bli gjort innen 20 dager før avgang eller når full betaling er mottatt av Selskapet. 

 

3.2 Selskapet forbeholder seg retten til å endre Kontraktsprisen til enhver tid før det som er beskrevet i 3.1 for å tillate variasjoner for

 
a) Flytransportkostnader
b) Drivstoffkostnader for fartøyets fremdrift
c) Kontingenter, skatter eller avgifter som betales for tjenester som ombordstigning eller avgifter i havner eller flyplasser
d) Valutakurser relevante for feriepakken
 

 

Variasjoner kan være oppover eller nedover. For bokstav a) vil en eventuell variasjon av prisen for Feriepakke være lik ekstrabeløpet som belastes av flyselskapet. For bokstav b) vil enhver variasjon av prisen for Feriepakke være lik 0,33 % av prisen på Cruiset for hver dollar økning av drivstoff per fat (NYMEX-indeks). For bokstav c) vil en variant av prisen for Feriepakken være lik den totale mengden av gebyrene.

 

3.3 Selskapet forbeholder seg også retten til å endre den avtalte prisen dersom den klart kan antas og/eller forutses, basert på en rimelig antagelse om at prisen var feil ved bestillingstidspunktet. Passasjeren kan da bestille om til ny korrigert pris eller kansellere gratis.
 

3.4 Dersom økningen utgjør mer enn 8 % av avtalt totalpris for Feriepakken, har Passasjeren rett til å si opp Avtalen og få hele beløpet tilbakebetalt. Slik tilbakebetaling inkluderer ikke betalte forsikringspremier, da slike aldri refunderes. 

 

3.5 For å beholde retten til å kansellere cruiset eller pakken, må passasjeren varsle selskapet skriftlig innen 10 dager etter å ha mottatt varselet om prisøkning. 

 

4. Forsikring

4.1 Selskapet anbefaler at alle Passasjerer har adekvat forsikring som dekker dem tilstrekkelig for avbestilling av Feriepakken, medisinsk hjelp og utgifter, tap og/eller skade på bagasjen, fra den tid Kontrakten er bekreftet som Bestilt til endt Feriepakke. 

5. Pass  og visa

5.1 Passasjerene må ha gyldig pass for hele tiden Feriepakken varer, og utløpsdatoen må være minst 6 måneder etter returdatoen. Enkelte land krever maskinlesbare og digitale fotopass, spesielt Russland og USA. 


5.2 Selskapet er ikke ansvarlig for å skaffe visum til noen Passasjer, dette er den enkelte Passasjers  ansvar. Det er Passasjerens plikt å verifisere at pass, visum eller andre reisedokumenter er akseptert i de landene hvor Feriepakken er distribuert. Passasjerene anbefales på det sterkeste å sjekke alle lovkrav for å reise utenlands og de ulike havnenes krav om visum, innvandring, toll og helse. 

5.3 Passasjerer under 18 år (eller under 21 år for amerikanske passasjerer eller passasjerer som går ombord på et amerikansk cruise) må reise sammen med sine foreldre eller foresatte. Dersom en av barnets foreldre ikke er med på cruiset, kreves det skriftlig attest ved bestilling i henhold til landet der barnet er bosatt fra den ikke-tilstedeværende forelderen som gir barnet rett til å reise.

5.4 Hvis den mindreårige reiser med passasjerer som ikke er foreldrene eller foresatte, krever selskapet ved bestilling et dokument signert av foreldrene eller foresatte som godkjenner en person som er ansvarlig for den mindreårige i samsvar med selskapets retningslinjer. 

6. Egnethet til å reise

 

6.1 Sikkerheten til alle Passasjerer er av største betydning for Selskapet, og derfor garanterer alle Passasjerer at de er egnet til å reise på sjø (og hvis det er aktuelt med fly) og at deres adferd eller tilstand ikke vil svekke fartøyets eller flyets sikkerhet eller bekvemmelighet eller de andre Passasjerene, og at de kan transporteres trygt i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav som er fastsatt av internasjonal EU-lovgivning eller nasjonal lovgivning.

6.2 Enhver Passasjer med en tilstand som kan påvirke egnetheten til å reise med hensyn til       fartøyets reiserute må informere Selskapet på tidspunktet for Bestilling og sende legeattest før Bestilling.  

6.3 Under alle omstendigheter har Selskapet og/eller Transportørene rett til, etter eget skjønn, å anmode Passasjeren om å fremskaffe legeattest som bekrefter egnetheten til å reise.

 

6.4 Gravide kvinner anmodes om å søke medisinske råd før de reiser; på et hvilket som helst tidspunkt av graviditeten må de ha legeattest som bekrefter at de er i stand til å reise ombord på fartøyet, med tanke på den spesifikke ruten.

6.5 Selskapet og/eller Transportørene har ikke tilstrekkelig medisinsk utstyr eller utstyr for fødsel om bord på noen av Cruiseskipene. Selskapet kan ikke akseptere en Bestilling og Transportøren kan ikke frakte noen Passasjerer som vil være 24 uker gravid eller mer ved slutten av Cruiset. 

6.6 Selskapet og Transportøren forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte ombordstigning til enhver Passasjer som fremstår som å være i en viderekommen graviditetstilstand, eller som ikke fremviser legeattest i henhold til punkt 6.4 ovenfor, og har ingen ansvar ved slikt avslag.

6.7 I tilfelle en Bestilling er gjort av en Passasjer som på tidspunktet for Bestillingen ikke var kjent med og som ikke rimelig kunne forventes å kjenne  til at hun var gravid i henhold til vilkårene fastsatt av øvre punkt 6.5, vil Selskapet tilby Passasjeren valget om å bestille et annet Cruise fra Selskapets brosjyre og/eller fra det Offisielle nettsiden av tilsvarende kvalitet i samsvar med ovennevnte vilkår, hvis tilgjengelig; eller kansellere og motta full refusjon av beløpet betalt av den Passasjeren for enhver kansellering av Bestilling så lenge slik avbestilling blir varslet umiddelbart etter at en slik Passasjer blir oppmerksom på tilstanden sin. Tilbakebetaling vil ikke inkludere forsikringspremier og betalte flyreiser som under ingen omstendigheter kan refunderes. 


6.8 Hvis det er Transportøren, kapteinen eller legen ombords sitt syn at en Passasjer av en eller annen grunn er uegnet til å reise, sannsynligvis vil sette sikkerheten i fare, eller sannsynligvis vil bli nektet adgang til hvilken som helst havn eller sannsynlig ville gjøre Transportøren ansvarlig for vedlikehold, støtte eller hjemreise, har kapteinen rett til å nekte å påstigning av Passasjeren i en hvilken som helst havn eller avstigning i en hvilken som helst havn eller overføre Passasjeren til en annen havneplass eller kabin. Legen ombord har rett til å administrere førstehjelp og eventuelle medisiner, terapi eller annen medisinsk behandling og/eller å innlegge og/eller sperre Passasjeren til skipets sykehus eller annet lignende anlegg, dersom dette anses nødvendig av legen og støttes av kapteinen. Passasjerens nektelse av å samarbeide med hensyn til slik behandling kan føre til at Passasjeren settes av på hvilken som helst havn, hvis nødvendig ved hjelp av lokale politibetjente eller andre kompetente myndigheter, og verken Selskapet eller Transportøren er ansvarlig for tap, utgift eller kompensasjon til Passasjeren.
 

6.9 Dersom en Passasjer vurderes uegnet til å reise og nektes ombordstigning, har verken Selskapet eller Transportøren ansvar for Passasjeren.

7. Funksjonhemmede passasjerer og passasjerer med redusert mobilitet

7.1 Selskapets og Transportørens prioritet er alltid Passasjerenes komfort og sikkerhet og for å oppnå dette blir Passasjeren ved reservasjonen pålagt å gi så mye detaljert informasjon som mulig av forholdene som er gitt nedenfor slik at Selskapet og Transportøren kan vurdere sin forpliktelse til å frakte Passasjeren på en sikker eller operativ måte, idet det tas hensyn til eventuelle problemer knyttet til utformingen av Passasjerskipet eller havneinfrastrukturen og utstyret, inkludert havneterminaler som kan gjøre det umulig å utføre ombordstigning, avstigning eller transport av Passasjeren som kan få innvirkning på Passasjerens sikkerhet og komfort.  
 
7.2 Passasjeren blir bedt om å gi fulle detaljer på tidspunktet for Reservasjonen hvis Passasjeren:  
 
a) Er uvel, svak, Funksjonshemmet eller har redusert mobilitet;

b) Hvis Passasjeren krever en kabin tilpasset funksjonshemmede, siden det er begrenset antall av disse tilgjengelige, og siden Selskapet vil, når det er mulig, innkvartere Passasjeren slik at Passasjeren er komfortabel og trygg gjennom Cruiset;

c) Hvis Passasjeren har spesielle krav til sitteplasser;

d) Hvis Passasjeren må ta med medisinsk utstyr ombord; 

e) Hvis Passasjeren må ta med en anerkjent assistansehund ombord på fartøyet (vær oppmerksom på at assistansehunder er underlagt nasjonale bestemmelser). 
 

7.3 Dersom Selskapet og/eller Transportøren anser det strengt nødvendig av hensyn til Passasjerens sikkerhet og komfort og for at Passasjeren skal kunne nyte Cruise fullt ut, kan det kreves at en Funksjonshemmet Passasjer eller Passasjer med redusert bevegelighet ledsages av en annen person som er i stand til å yte assistanse som kreves av Funksjonshemmede Passasjerer eller Passasjerer med redusert bevegelighet. Dette kravet vil være basert utelukkende på Selskapet og/eller Transportørens vurdering av Passasjerens behov av hensyn til sikkerhet og kan variere fra fartøy til fartøy og/eller reiserute til reiserute. Passasjerer som bruker rullestol bes om å ha med sin egen sammenleggbar rullestol under hele Feriepakken, og kan også bli spurt om å bli ledsaget av en medreisende Passasjer som kan hjelpe  dem.
 
7.4 Hvis Passasjeren har spesielle behov, Funksjonshemming eller redusert bevegelighet som krever personlig pleie eller tilsyn, skal slik personlig omsorg eller tilsyn organiseres av Passasjeren og på Passasjerens regning. Fartøyet er ikke i stand til å yte personlig pleie eller tilsyn eller annen form for omsorg for fysiske eller psykiatriske eller andre behov. 
 
7.5 Hvis Selskapet og/eller Transportøren etter en grundig vurdering av Passasjerens spesifikke behov og krav konkluderer med at Passasjeren ikke kan fraktes trygt og i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav, kan Selskapet nekte å godta Bestillingen eller ombordstigning av Funksjonshemmede Passasjer eller Passasjer med redusert bevegelighet av hensyn til sikkerhet. 
 
7.6 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å frakte en Passasjer som ikke i tilstrekkelig grad har informert Selskapet om eventuelle Funksjonshemminger eller behov for assistanse for at Selskapet og/eller Transportøren skal kunne foreta en informert vurdering om Passasjeren kan fraktes på et trygt sted eller på en driftsmessig gjennomførbar måte på av hensyn til sikkerhet. Dersom Passasjeren er uenig med Selskapets beslutning i henhold til klausulene 7.5 til 7.6 i Bestillingsvilkår og betingelser, må Passasjeren sende en skriftlig klage med alt bevismateriale til Selskapet. 
 
7.7 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å frakte enhver Passasjer som etter Selskapets og/eller Transportørens mening er uegnet til reise eller hvis tilstand kan utgjøre en fare for seg selv eller andre på Cruiset av hensyn til sikkerhet. 
 
7.8 For Passasjerens sikkerhet og komfort; dersom Passasjeren mellom datoen for Bestilling av Feriepakken og dato for påbegynnelsen av Feriepakken blir oppmerksom at han/hun vil kreve spesiell omsorg eller assistanse som beskrevet ovenfor, bes Passasjeren om å informere Selskapet umiddelbart slik at Selskapet og Transportøren kan foreta en informert vurdering om Passasjeren kan transporteres på en sikker eller operativ måte. 
 
7.9 Funksjonshemmede Passasjerer eller Passasjerer med redusert bevegeliget kan muligens ikke være i stand til å gå i land ved havner der fartøyene ikke henger sammen. En liste over disse havnene er tilgjengelig ved skriftlig forespørsel. 
 
7.10 Ved noen havner er det nødvendig å ankre nær kysten i stedet for ved havnen. Når dette er tilfelle, vil Transportøren bruke et hjelpefartøy for å få Passasjerer i land. Et hjelepefartøy er et lite fartøy og er ikke nødvendigvis egnet for Personer med funksjonshemninger, redusert bevegelighet eller balanseproblemer. Ved bruk av hjelpefartøy er sikkerhet av største prioritet. Det er viktig at Passasjerer kan bruke hjelpefartøyet trygt. Passasjerer kan bli pålagt å gå ned til en plattform eller rampe og inn i hjelpefartøyet. Det kan være skritt både opp og ned og Passasjerer må kanskje måtte trå et steg mellom plattformen og hjelpefartøyet (som kan være cirka 0,5 meter). Avhengig av vær, tidevann og sjøforhold, kan det være bevegelser, noe som kan forandre seg i løpet av dagen. Passasjerene må være egnet og mobile nok til å gå ombord og gå ut av hjelpefartøyet. Hvis Passasjerer har redusert bevegelighet, eller bruker hjelpemidler som stokk, må de nøye vurdere deres evne til å gå ombord trygt før de går ned til plattformen. Passasjerer må ta hensyn til bruk av trapp, mulighet for gap og høydeforskjell mellom plattformen og hjelpefartøyet, og potensiell plutselig bevegelse av fartøyet når avgjørelse tas. Rullestoler eller lignende mobile innretninger vil ikke bli båret av mannskapet i hjelpefartøyet. Alle Passasjerer må være uavhengige og mobile nok til å bruke hjelpefartøyet. Til syvende og sist, kan frakt ved hjelpefartøyet nektes av kapteinen eller noen av hans mannskap dersom det er tvil om sikkerheten til en Passasjer.  
 
Alle Passasjerer må være ekstra forsiktige når de går ombord og av hjelpefartøyet. Det vil være besetningsmedlemmer der for å veilede Passasjerer når de går ombord og går av, men de kan ikke støtte, løfte eller bære Passasjerer. De samme forholdsregler gjelder når Passasjerer går ut av hjelpefartøyet i havnen.

8. Spørreskjema om folkehelse

8.1 Selskapet og/eller Transportøren og/eller helsemyndighetene i enhver havn har rett til å forvalte et spørreskjema om folkehelse på egen vegne. Dette kommer i tillegg til tiltak for Helse og Sikkerhet som Selskapet kan anvende. Passasjerer skal levere nøyaktig informasjon om symptomer på en hvilken som helst sykdom, inkludert men ikke begrenset til  magetarm-sykdom, H1N1 (svineinfluensa) samt COVID-19.. Transportøren kan nekte ombordstigning til enhver Passasjer som den anser etter eget skjønn å ha symptomer på sykdom, inkludert virus-  eller bakteriell sykdom inkludert, men ikke begrenset til norovirus (magetarminfeksjon), H1N1 (svineinfluensa) og Covid-19. Dersom en Passasjer nekter å fullføre spørreskjemaet, kan det føre til nektet ombordstigning.
 
8.2     Der Passasjerer blir syke under Cruiset med virus- eller bakteriell sykdom, kan legen ombord be om at de forblir i deres kabin av hensyn til sikkerhet.

9. Matallergier

9.1 Passasjerer blir påminnes om at enkelte matvarer kan forårsake en allergisk reaksjon hos enkelte mennesker på grunn av intoleranse for enkelte ingredienser. Hvis Passasjeren har noen kjente allergier eller er intolerant overfor typer mat, er han/hun pålagt å informere Selskapet ved Bestilling (ved å fylle ut en bestemt skjema) og videre rapportere til Maître d'hôtel så snart det er praktisk mulig etter ombordstigning av skipet. 
 
 
9.2 Det er Passasjerens ansvar å sikre at han/hun aktivt unngår mat han/hun er allergisk mot. Selskapet vil ta all rimelig forsiktighet dersom den skriftlig er oppmerksom på en bestemt type mat eller ingrediens Passasjeren har en allergisk reaksjon mot og assistere Passasjeren innenfor rimelighetens grenser til å unngå slik type mat eller ingrediens som Passasjeren har gjort kjent i henhold til punkt 9.1 ovenfor; i fravær av slik informasjon vil verken Selskapet eller Transportøren bli ansvarlig for å tilrettelegge spesielle måltider til Passasjeren eller andre tilberedte måltider som konsumeres av Passasjeren. Ved flere allergier/intoleranser hvor selv om det er informert om dette, kan Selskapet eller Transportøren ikke unngå risikoen for krysskontaminering under matlaging, og derfor vil  verken Selskapet eller Transportøren bli ansvarlig dersom slik kontaminering inntreffer.

10. Medisinsk assistanse

10.1 Passasjerer anbefales sterkt å ha utstrakt reise- og helseforsikring som dekker medisinsk behandling og kostnader forbundet med hjemsendelse, samt utgifter.  
 
10.2.  I samsvar med flaggstatens krav er det en kvalifisert lege ombord og et medisinsk senter som kun er utstyrt for førstehjelp og mindre forhold. Passasjeren bekrefter og aksepterer ved Bestilling at det medisinske senteret ikke er utstyrt som et landbasert sykehus, og at legen ikke er en spesialist. Verken Selskapet, Transportøren eller legen er ansvarlig for Passasjeren som følge av manglende evne til å behandle en medisinsk tilstand som følge av dette.
 
10.3  Passasjeren erkjenner at selv om det er en kvalifisert doktor ombord på skipet, og det er Passasjerens plikt og ansvar å søke medisinsk hjelp om nødvendig under Cruiset og vil være ansvarlig for å betale for medisinske tjenester ombord. 
 
10.4 I tilfelle sykdom eller uhell, kan Passasjerer måtte fraktes i land av Transportøren og/eller kapteinen for medisinsk behandling. Verken Transportøren eller Selskapet garanterer eller aksepterer ansvar for kvaliteten på tilgjengelige medisinske fasiliteter eller behandlinger i enhver havn eller på det stedet Passasjeren fraktes i land på. Medisinsk utstyr og standarder varierer fra havn til havn. Hverken Selskapet eller Transportøren innestår eller gir garantier relatert til standarden for den medisinske behandlingen i land. 
 
10.5  Legens faglige mening om Passasjerens egnethet til å gå ombord på skipet eller å fortsette Cruise er endelig og bindende for Passasjeren. 
 
10.6  Det anbefales at medisinsk råd er etterspurt før Bestilling for barn opptil 12 måneder. For å unngå tvil gjelder bestemmelsene i punkt 6 og kravet om egnethet å reise for alle Passasjerer, inkludert spedbarn.

11. Medisinsk utstyr

11.1 Det er viktig at Passasjerer kontakter produsenten eller leverandøren for å sikre at ethvert medisinsk utstyr de har til hensikt å ta med ombord er trygt å bruke. Det er Passasjerens ansvar å ordne levering av alt medisinsk utstyr til havnene før avgang og å varsle Selskapet før Bestilling dersom de trenger medisinsk utstyr ombord slik at Selskapet og Transportøren kan sørge for at medisinsk utstyr kan fraktes trygt. 
 
11.2 Det er Passasjerens ansvar å sikre at alt medisinsk utstyr er i god stand og for å ordne nok utstyr og forsyninger til å vare hele reisen. Skipet har ikke erstatningsmateriale, og tilgang til pleie på kysten og utstyr kan være vanskelig og dyrt. Passasjerer må kunne bruke alt utstyr. 

12. Bestillingsendringer gjort av passasjeren

12.1 Passasjeren har rett til å erstatte seg selv med en tredjepart, forutsatt at:             

 

(i) nevnte tredjepart tilfredsstiller alle betingelsene for bruk av Feriepakken; og             

(ii) skriftlig varsel sendes til Selskapet senest 7 dager før avreise fra Cruise. 
 
Hvis vilkårene som er nevnt ovenfor i denne klausulen er oppfylt, vil navneskiftet under alle omstendigheter være underlagt et gebyr på 500 kr/per Passasjer som representerer kostnadene for Selskapet å gjennomføre overføringen. I tilfelle av flyreiser som inngår i Bestillingen, se punkt 12.3 nedenfor. Navneendringer forespurt innen 7 dager etter avreise vil bli ansett som kansellering. 
 
Passasjeren og tredjeparts Kontraktsinnehaver skal i fellesskap være ansvarlig overfor Selskapet med hensyn til å betale prisen på Feriepakken og eventuelle tilleggskostnader som kan oppstå som følge av endringen av Passasjer. 
 
12.2Dessuten, selv etter at bekreftelsesfakturaen er utstedt, kan Passasjeren bytte den kjøpte Feriepakken ("Original Feriepakke") med en annen Feriepakke ("Ny Feriepakke") under følgende betingelser:

a) datoen for avreise for den nye Feriepakken er senere enn den originale Feriepakken,

b) forespørselen om å erstatte den nye Feriepakken med den originale Feriepakken, er
mottatt av Selskapet senest 10 kalenderdager før datoen for den planlagte avgang av den opprinnelige Feriepakken og at det finnes ledige plasser på den nye Feriepakken,

c) avreisedatoen for den nye Feriepakken er innen 90 kalenderdager fra den planlagte avreisedatoen for den opprinnelige Feriepakken.

Hvis vilkårene som er nevnt ovenfor i denne klausulen er oppfylt, vil erstatning av den originale Feriepakken med den nye Feriepakken under alle omstendigheter bli underlagt følgende administrasjonsgebyr:

BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB
 NOK 500  En endring uten gebyr  En endring uten gebyr  En endring uten gebyr


Det er underforstått at i tillegg til administrasjonsgebyret som er nevnt ovenfor, vil differansen i pris og i forsikringspremie utelukkende bæres av Passasjeren dersom prisen på den nye Feriepakken er høyere enn den opprinnelige Feriepakken. På den annen side, hvis prisen på den nye Feriepakken er lavere enn den originale Feriepakken, vil ingen refusjon bli tilkjent Passasjeren.

Dersom den originale Feriepakken erstattes med den nye Feriepakken, har Passasjeren fortsatt rett til å trekke seg fra Kontrakten, og avbestillingsgebyrene vil gjøre seg gjeldende: avbestillingsgebyrene vil bli basert på prisen (i samsvar med ovennevnte bestemmelser) og skalaen som er gitt under punkt 13 (Avbestilling av Passasjer) i henhold til den originale Feriepakkens avreisedato. For passasjerer som bytter feriepakke, så gjelder betalingsvilkårene for den datoen feriepakken var opprinnelig bestilt.


Selskapet vil gjøre rimelige forsøk på å etterkomme Passasjerforespørsler om endringer i fly, transport eller andre arrangementer og tilpasse dem til den nye Feriepakken. Under ingen omstendigheter vil Selskapet holdes ansvarlig for endringsforespørsler som ikke kan oppfylles.

 
 
 
12.3 Navn- og datoendringer er ikke alltid tillatt av luftfartsselskaper og andre transport- eller tjenesteleverandører når de er utferdiget. De fleste luftfartsselskaper og andre transport- eller tjenesteleverandører behandler slike endringer som en kansellering og belastes med en avgift. Eventuelle tilleggskostnader inkludert avbestillingsgebyrer og/eller økte priser som ilegges av luftfartsselskaper eller andre tredjepartsleverandører, vil utelukkende være på Passasjerens regning i tillegg bli belastet et gebyr som nevnt i punkt 12.1 (b) ovenfor. 
 
12.4 Som angitt ovenfor, kan andre endringer i Bestillingen bli forespurt (selv etter at bekreftelsesfakturaen er utstedt) inntil 10 dager før avreise, med minimum administrasjonsgebyr på 500 kr/per person per endring. Eventuelle tilleggskostnader som kan oppstå som følge av endringen, vil utelukkende være på Passasjerens regning. 
 
12.5 Forespørsler om endringer i Selskapets mottatte Bestilling utover de nevnte tidsgrensene overfor, vil bli behandlet som kanselleringer, og avbestillingsgebyrene som er beskrevet i punkt 13 nedenfor vil gjelde.    
 
12.6 Dersom Passasjerene krever endringer som innebærer utskrift av nye Cruisebilletter, utover det som er nevnt overfor, vil den enkelte kabin bli belastet med 200 kr for å dekke ekstrakostnadene. Dette gjelder ikke for navneendringer i henhold til punkt 12.1 ovenfor.    
 
12.7 Eventuelle endringer forespurt av Passasjerer på Combined Tour skal alltid gjelde for hele Feriepakken. Alle relevante frister går fra den planlagte avreisedagen til det første Cruiset under Combined Tour.

13. Avbestilling fra passasjeren

13.1 Avbestilling må søkes skriftlig (via brev eller e-post) til Selskapet eller via Passasjerens Salgsagent. Alle utstedte billetter og bekreftelsesfaktura må returneres etter varsel om avbestillingen.
 
13.2  Med forbehold om det som er sagt i punkt 13.3 nedenfor, vil Selskapet pålegge et av Bestillingsgebyr i henhold til de nedenfor nevnte satser, for å dekke det estimerte tapet som oppstår ved kansellering (merk spesielle avbestillingsregler for World Cruise og MSC Yacht Club):    
 
  
 
Cruise –  kortere enn 15 netter
• 60 dager eller lenge – 15%
• 59-30 dager – 25%
• 29-22 dager  – 40%
• 21-15 dager  – 60% 
• 14-6 dager – 80%
• 5-0 dager * – 100%

Cruise – 15 netter eller lenger  
• 90 dager eller lenger  – 15%
• 89-60 dager  – 25% 
• 59-52 dager  – 40%
• 51-35 dager  – 60%
• 34-15 dager – 80%
• 14-0 dager *  – 100%

 

World Cruise
• 60 dager eller lenger – 15%
• 59-10 dagar – 75%
• 9-0 dagar* – 100%

 
MSC Yacht Club (uansett lengde, ikke MSC World Cruise)
• 120 dager eller lenger   – 15%
• 119-90 dager   – 25%
• 89-60 dager   – 40%
• 59-30 dager   – 60% 
• 29-15 dager  – 80%
• 14-0 dager*   – 100%

 

* Manglende oppmøte ved avreise og avbrytelse av Feriepakke skal regnes som kansellering gitt samme dag. 

 

 

13.3 I tilfelle en lugar skal brukes av en Passasjer etter at en Medpassasjer har kansellert sin reise, vil Passasjeren som fortsatt ønsker å bo i lugaren, bli bedt om å betale Selskapet en engangsavgift for den reserverte lugaren. Dersom også den gjenværende Passasjeren skulle velge å kansellere Bestillingen, skal vedkommende betale et avbestillingsgebyr i tråd med klausul 13.2 i tillegg til forsikringspremien. 
 
13.4 Det kan være mulig for Passasjeren å kreve disse avBestillingsgebyrene fra hans/hennes reiseforsikring, med forbehold om fradrag for en eventuell egenandel. Det er Passasjerens ansvar å gjøre et slikt krav gjeldende i henhold til hans/hennes reiseforsikringsavtale.   
 
13.5 Passasjeren kan be om avBestilling av en Combined Tour, men en slik avBestilling skal alltid gjelde for hele reisepakken. Alle relevante frister løper fra den planlagte avreisedagen til det første Cruiset under Combined Tour.   
 
13.6 Passasjeren er ikke ansvarlig for å betale gebyrene nevnt i punkt 13.2 og 13.3 ovenfor, dersom avbestillingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som oppstår på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhet og betydelig påvirker pakkens ytelse eller som har en betydelig innvirkning på transport av Passasjer til destinasjonen. 

14. Selskapets endringer av avtalen

14.1 Arrangementer under Cruiset er planlagt av Selskapet mange måneder før avreise. Svært sjeldent kan det være nødvendig å endre på dem, og av den grunn vil Selskapet uttrykkelig forbeholde seg retten til å endre arrangementer under Cruiset eller en reisepakke, dersom slike endringer blir nødvendige eller anbefalte av driftsmessige, kommersielle eller sikkerhetsmessige årsaker.      
 
14.2 Selskapet forbeholder seg retten til å endre lugarnummer innenfor samme kategori, eller endre til en høyere kategori. 
 
14.3 Ved endring av en sentral bestemmelse i avtalen, vil Selskapet skriftlig informere Passasjeren eller hans/hennes Salgsagent om endringen så fort som praktisk mulig.    
 
  Passasjeren vil bli tilbudt følgende alternativer:  
 
a) Aksept av endringen; eller 
b) Bestilling av en annen tilsvarende eller bedre reisepakke fra Selskapets brosjyre og/eller fra den offisielle nettsiden, så lenge slik reisepakke er tilgjengelig; eller
c) Bestilling av en annen reisepakke av lavere kvalitet fra Selskapet brosjyre og/eller den offisielle nettsiden, så lenge slim reisepakke er tilgjengelig, i tillegg til erstatning for prisdifferansen; eller
d) AvBestilling mot full erstatning av alle utgifter til Selskapet.  
 
 
14.4 Meldingen om endring vil spesifisere en rimelig responstid for Passasjeren som Passasjeren må underrette Selskapet om sin beslutning innen. Meldingen vil videre spesifisere at dersom Passasjeren ikke svarer i løpet av den tilmålte tiden, vil endringen anses for å være akseptert.    
 
14.5 Selskapet forbeholder seg retten til å endre lugarnummer for Passasjeren så lenge det er en tilsvarende lugar. Dersom lugarnumeret endres til en lugar som er billigere, skal Passasjeren få tilbakebetalt differansen i pris basert på gjeldende pris.

15. Selskapets kansellering

15.1 Selskapet forbeholder seg retten til å annullere reisepakker til enhver tid ved å gi skriftlig beskjed til reisende, men er ikke ansvarlig for ytterligere kompensasjon hvis; 


(i) avbestilling forårsaket av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter  som er utenfor Selskapets kontroll og konsekvensene av dette ikke kan unngås av Selskapet, selv om man har gjort det som er mulig, skal Selskapet tilby den reisende;


(ii) antall personer som har bestilt feriepakken er mindre enn 50% av Passasjerkapasiteten på det aktuelle skipet


I begge tilfeller over tilbyr Selskapet følgende valgmuligheter:


a) Tilbakebetaling av alle utgifter til Selskapet; eller


b) Uten ekstra kostnader bestille tilsvarende eller bedre reisepakke fra Selskapets brosjyre og/eller fra den offisielle nettsiden, så lenge en slik reisepakke er tilgjengelig; eller


c) Bestilling av en annen reisepakke av lavere kvalitet fra Selskapet brosjyre og/eller den offisielle nettsiden, så lenge en slik reisepakke er tilgjengelig, i tillegg til erstatning for prisdifferansen.


15.2 Passasjerens avgjørelse må bli meldt til Selskapet skriftlig eller via deres Salgsagent innen 10 dager etter avbestillingen.


15.3 Uten at det berører ovenstående, forbeholder selskapet seg retten til å nekte eller kansellere nye bestillinger gjort for eller av tidligere passasjerer som under tidligere feriepakker:


a) handlet med fare for deres sikkerhet og/eller en annen passasjer og/eller besetningsmedlem;


b) ødela og/eller truet selskapets eiendeler


c) har utestående gjeld til selskapet:


d) krenket i samsvar med punkt 18 i gjeldende bestillingsvilkårPassasjeren skal informeres skriftlig om avslaget eller kanselleringen basert på paragraf 18.


16. Selskapets ansvar

16.1 I henhold til bestemmelsene 16.3 til 16.8, aksepterer Selskapet ansvar for død, skade eller sykdom forårsaket av uaktsomme handlinger eller unnlatelser av Selskapet og alle som leverer tjenester som inngår i Feriepakken. Selskapets ansvar er begrenset, i den grad konvensjonene nevnt i bestemmelsene 16.4 til 16.14 er anvendelige. Selskapets ansvar overfor Passasjerene er også regulert av internasjonale konvensjoner som er nevnt herunder (se punkt 16.4 til 16.14), som begrenser ansvaret til Transportøren. Selskapet er ikke ansvarlig for følgende feil eller manglende ytelser: 
 
a) feil som kan tilskrives Passasjeren.

b) en uforutsigbar eller uunngåelig handling eller utelatelse fra en tredjepart uten tilknytning til utføring av enhver tjeneste som skal utføres i henhold til Kontrakten;

c) en uvanlig uforutsigbar omstendighet utenfor Selskapets kontroll og/eller den som leverer tjenester som inngår i Feriepakken, hvis konsekvenser ikke kunne vært  unngått, selv om all forsiktighet hadde blitt utøvd, inkludert uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter; eller 

d) en begivenhet som Selskapet og/eller den som leverer tjenester som inngår i Feriepakken, ikke med all rimelig forsiktighet kan ha forventet eller forestilt seg. 

 
16.2 For krav som ikke omfatter personskade, død eller sykdom eller som ikke er underlagt konvensjonene nevnt i pkt. 16.4 til 16.14, skal Selskapets ansvar for ukorrekt utførelse av Kontrakten være begrenset til maksimalt tre ganger prisen som den berørte Passasjeren betalte for Feriepakken (ikke inkludert forsikringspremier og endringsgebyrer). 
 
16.3 All transport (på land, sjø eller i lufta) er underlagt de Betingelser for transport som er utferdiget av den faktiske Transportøren. Disse kan begrense eller ekskludere ansvar. De er uttrykkelig innlemmet i disse Bestillingsbetingelsene og anses for å være uttrykkelig godkjent av Passasjeren ved Bestilling. Kopi av disse vilkårene er tilgjengelig på forespørsel fra Selskapet. 
 
16.4 Transport av Passasjerer og deres bagasje i luften er underlagt ulike internasjonale konvensjoner ("internasjonale luftkonvensjoner"), inkludert Warszawa-konvensjonen fra 1929 (som endret ved Haag-protokollen fra 1955 eller Montreal-protokollen fra 1999 eller annet) eller Montreal-konvensjonen fra 1999. I den utstrekning Selskapet som en ikkeutøvende luftfartstransportør kan være ansvarlig overfor Passasjerer i forbindelse med transport i lufta, gjelder vilkårene i de internasjonale luftkonvensjonene og er innlemmet (herunder eventuelle senere endringer og eventuelle nye konvensjoner som kan gjelde for en Kontrakt for et Cruise mellom Selskapet og en Passasjer) er uttrykkelig innlemmet i disse Bestillingsbetingelsene og i vilkårene for transport. De internasjonale luftkonvensjonene fastsetter begrensninger for Transportørens ansvar for død og personskade, tap av og skade på bagasjen og forsinkelse. Ethvert ansvar for Selskapet overfor Passasjer som oppstår i forbindelse med transport med fly, er underlagt begrensning av ansvar som følger av de nevnte konvensjonene. Kopier av disse konvensjonene er tilgjengelige ved forespørsel.   
 
16.5 Forutsatt at Selskapet kan være ansvarlig overfor en Passasjer med hensyn til krav som oppstår ved transport med fly, på land eller til sjøs, skal Selskapet ha rett til alle rettigheter, forsvar, immuniteter og begrensninger som er tilgjengelige, til de faktiske Transportørene (inkludert hans egne vilkår og Betingelser for transport) og i henhold til alle gjeldende forskrifter og/eller konvensjoner, slik som Athen-konvensjonen og Montreal-konvensjonen, og ingenting i disse Bestillingsbetingelsene eller i betingelsene for transport skal anses som et frafall av disse. Hvis noen vilkår eller bestemmelser blir ugyldige, skal de resterende vilkår eller bestemmelser anses for fremdeles å være i kraft.  

16.6 Ansvaret (hvis noe) til Selskapet og Transportøren for skade som følge av død eller personskade på Passasjeren, eller tap eller skade på bagasjen, skal bestemmes i samsvar med følgende: 

16.7 I forbindelse med sjøtransport: EUs forordning 392/2009 vedrørende Passasjeres rettigheter ved sjøtransport i tilfelle ulykker (EU-forskrift 392/2009), skal gjelde for internasjonal sjøtransport hvor havnen for ombordstigning eller avstigning er i EU eller hvor fartøyet har et EU-flagg eller hvor transportavtalen er laget i EU.  

En kopi av EUs forordning 392/2009 er tilgjengelig på forespørsel og kan bli lastet ned her: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/anne x-b-reg-ec-392-2009.pdf. Et sammendrag av EUs forordning 392/2009 kan bli lastet ned her: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-ofaccident.pdf 

Når fartøyet blir brukt som flytende innkvartering, vil bestemmelsene i Aten-konvensjonen 1974 og grensene deri gjelde og er herved uttrykkelig innlemmet i disse Bestillingsbetingelsene, inkludert eventuelle krav om tap av eller skade på bagasje og eller dødsulykke eller personskade. 

16.8 Selskapets og Transportørens erstatningsansvar i forbindelse med død, personskade, tap av eller skade på bagasjen, er begrenset og skal under ingen omstendigheter overstige de ansvarsgrensene som er angitt i EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen fra 1974, der hvor denne er anvendelig.

16.9 Selskapets og Transportørens erstatningsansvar for død, personskade eller sykdom overfor Passasjer skal ikke overstige 46.666 Special Drawing Rights (SDR) som angitt og definert i Aten-konvensjonen i 1974 eller eventuelt maksimumsbeløpet på 400 000 SDR i henhold til EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen 2002, og hvor det er ansvar for krig og terrorisme i henhold til EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen i 2002, 250.000 SDR 

Ansvaret for Selskapet og Transportøren for tap av eller skade på Passasjerens bagasje eller annen eiendom skal ikke overstige 833 SDR per Passasjer i henhold til Athenskonvensjonen 1974 eller 2.250 SDR der EU-forskrift 392/2009 eller Aten-konvensjon 2002 gjelder. 
Det er avtalt at slikt ansvar for Selskapet og Transportøren skal være underlagt gjeldende fradrag per Passasjer, slik at summen skal trekkes fra tapet eller som følge av tap eller skade på bagasje eller annen eiendom. 

Passasjeren forstår at konverteringsfrekvensen for SDR varierer daglig og kan hentes fra en bank eller Internett. Verdien av en SDR kan beregnes ved å gå til http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. 

16.10 Det antas i henhold til Aten-konvensjonen i 1974 og, hvor det er aktuelt, Atenkonvensjonen 2002 eller EUs forordning 392/2009, at Transportøren har levert bagasje til Passasjer med mindre Passasjeren har gitt beskjed innen følgende perioder: 

(i) i tilfelle tilsynelatende skade før eller på tidspunktet for landsetting eller omlevering 
(ii) i tilfelle skader som ikke er åpenbare eller tap av bagasje innen femten dager fra avstigning eller levering eller den datoen at slik levering skulle ha funnet sted. 

16.11 Dersom transporten som gis her ikke er å regne som "internasjonal transport" slik definert i   artikkel 2 i EUs forordning 392/2009, eller fartøyet blir brukt som flytende hotell og/eller innenlands transport på sjøen i Storbritannia, skal bestemmelsene i Atenkonvensjonen 1974 gjelde for denne Kontrakten og anses å være innlemmet heri mutatis mutandis. 

16.12 Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade på verdisaker som penger, omsettelige verdipapirer, edle metallvarer, smykker, kunst, kameraer, datamaskiner, elektronisk utstyr eller andre verdisaker, med mindre de er deponert hos Transportøren for beskyttelse, og slik høyere grense for ansvar er avtalt skriftlig på tidspunktet for deponering, og en ekstra kostnad er betalt av Passasjeren for deklarert verdisikring. Bruk av skipets safe er ikke å anse som deponering hos skipet. Når det foreligger ansvar for tap av eller skade på verdisaker deponert i skipet, er slikt ansvar begrenset til 1,200 SDR i henhold til Aten-konvensjonen 1974 eller 3,375 SDR der EU-forskrift 392/2009 eller Aten-konvensjon 2002 gjelder.  

16.13 Selskapet og Transportøren skal ha full fordel av anvendelige lover som gir begrensning og/eller ansvarsfrihet (inkludert uten begrensning lov og/eller lovene i fartøyets flagg med hensyn til den globale skadebegrensningen for Transportørens ansvar). Ingenting i disse Bestillingsvilkårene og betingelsene skal begrense eller frata Selskapet eller Transportøren ellers gjeldende ansvarsbegrensninger eller -fritak. Funksjonæren og/eller agenter i Selskapet eller hos Transportøren skal ha full nytte av alle slike bestemmelser vedrørende ansvarsbegrensning.  

16.14 Uten at det berører bestemmelsene i 16.7 til 16.13 ovenfor, dersom eventuelle krav er anlagt mot Selskapet eller Transportøren i en hvilken som helst jurisdiksjon der de gjeldende unntakene og begrensningene som er innlemmet i disse bokningsbetingelsene er holdt for å være ikke rettslig håndhevbart, skal Selskapet og Transportøren ikke være ansvarlig for død, skade, sykdom, skade, forsinkelse eller annet tap eller skade på enhver person eller eiendom som oppstår som følge av noe som ikke har vist seg å være forårsaket av Selskapet eller Transportørens egen uaktsomhet eller feil. 
 
16.15 Uansett hva som ellers fremgår i disse Bestillingsvilkår og betingelser, skal ikke Selskapet under noen omstendigheter være ansvarlig for tap eller forventet tap av forventet fortjeneste, tap av inntekter, tap av bruk, tap av Kontrakt eller andre muligheter eller for andre konsekvenser eller indirekte tap eller skade av tilsvarende art. 
 
16.16 Selskapets ansvar er unntatt for krav som oppstår som følge av tap eller skade direkte eller indirekte forårsaket av omstendigheter hvor ytelse og/eller rask gjennomføring av Kontrakten er forhindret på grunn av krig, eller trussel om krig, opprør, sivil streik, konflikt i industrien, enten med Selskapets ansatte eller andre, terroristvirksomhet eller trussel om terroraktivitet, svikt av strømforsyninger, helserisiko eller epidemier, naturkatastrofer eller kjernefysisk katastrofe, brann eller ugunstige værforhold, Passasjers selvmord eller forsøk på selvmord eller Passasjerens forsettlige eksponering for unødig fare (unntatt i et forsøk på å redde menneskeliv), eller konsekvensene av å delta i en uvanlig og farlig aktivitet og enhver annen situasjon av noe slag utenfor Selskapets kontroll. 
 
16.17  Der Selskapet har juridisk ansvar for tap av eller skade på eiendom på annen måte enn i samsvar med Athen og/eller Montreal-konvensjonene, skal dets ansvar ikke aldri overstige EUR 500,00, og Selskapet skal aldri være ansvarlig for penger eller verdisaker. Passasjerer må ikke pakke penger eller andre verdisaker i bagasjen. 
 
16.18 Selskapets ansvar skal aldri overskride det som gjelder for noen Transportør under transportbetingelsene og/eller gjeldende eller innlemmede konvensjoner. Eventuelle skader som skal erstattes av Selskapet, skal reduseres forholdsmessig dersom Passasjeren har opptrådt uaktsomt.

17. Reiserute/Rett til endringer

17.1  Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn eller skjønnet til den ansvarlige for det aktuelle skipet (som ikke skal utøves urimelig), å avgjøre om det skal avvikes fra den annonserte eller vanlige reiseruten, forsinke eller foregripe kommende seilinger, utelate eller endre planlagte anløpshavner, sørge for vesentlig lik transport ved bruk av annet fartøy, slepe eller bli slept eller bistå andre skip eller utføre enhver lignende handling som, etter Selskapets og/eller kapteinens eget skjønn, ansees tilrådelig eller nødvendig for sikkerheten til Passasjerene og mannskapet på fartøyet. Under slike omstendigheter vil hverken Selskapet eller Transportøren være under noe ansvar eller forpliktelse overfor Passasjerene. 

18. Passasjerens ansvar

18.1 Passasjeren har plikt til å følge instruksjonene og ordrene til kapteinen og besetningen mens vedkommende er ombord. Passasjeren aksepterer og godtar herved at kapteinen og besetningen har rett til og har myndighet til å inspisere enhver person om bord, hvilken som helst kabin, bagasje og andre eiendeler, av hensyn til sikkerhet eller andre lovlige grunner.   
 
18.2 Passasjeren aksepterer herved uttrykkelig å tillate retten til å foreta slike undersøkelser.  
 
18.3  Passasjerer må ha foretatt nødvendige vaksinasjoner før reisen, og sett til å ha alle billetter, gyldige pass, visum, medisinske kort og andre dokumenter i sin besittelse, som er nødvendige for avstigning i de planlagte anløpshavnene og avstigning.   
 
18.4 Hver Passasjer forsikrer at han eller hun har tilstrekkelig fysisk og psykisk form til å gjennomføre Cruiset.    
 
18.5 Transportøren og/eller kapteinen har rett til å nekte Passasjerer ombordstigning og kreve at enhver Passasjerer forlater skipet, dersom de anser det for nødvendig, av hensyn til Passasjerens, de andre Passasjerens eller skipets sikkerhet, eller dersom Passasjerens adferd, som etter kapteinens fornuftige oppfatning, sannsynligvis vil true eller forringe andre Passasjerers komfort og nytelse om bord. 
 
18.6 Ingen Passasjerer skal medbringe dyr ombord, unntatt slike førerhunder som er nevnt under punkt 7 ovenfor.  
 
 
18.7 Selskapet og/eller Transportøren vil ikke på noen måte være ansvarlig overfor noen Passasjer med hensyn til brudd eller manglende overholdelse av bestemmelsene i denne del, og enhver Passasjer skal holde Transportøren og Selskapet skadesløse for ethvert tap som er påført dem eller noen av deres leverandører ved slike brudd eller manglende overholdelse.  
 
18.8 Passasjerens oppførsel må ikke påvirke eller redusere sikkerheten, roen eller trivselen til andre Passasjerer under reisen.   
 
18.9 Det er strengt forbudt for Passasjerer å bære skytevåpen, ammunisjon, eksplosiver eller brennbare, giftige eller farlige stoffer, varer eller gjenstander ombord på skip som kan være farlige for Passasjerer og fartøyers sikkerhet.   
 
18.10 Passasjerer er ansvarlige for eventuelle skader som Selskapet, Transportøren eller enhver leverandør av tjenester som inngår i Feriepakken, påføres som følge av at Passasjeren ikke overholder sine Kontraktsforpliktelser. Passasjeren skal spesielt være ansvarlig for alle skader påført fartøyet eller dets inventar og utstyr, skade eller tap for andre Passasjerer og tredjeparter, samt for alle straffer, bøter og utgifter som Selskapet, Transportøren eller leverandøren kan være ansvarlig for å betale, og som kan tilskrives Passasjeren. 
 
18.11 Passasjerene har ikke lov til å selge og/eller kjøpe kommersielle tjenester til eller av andre passasjerer eller reiseoperatører om bord i skipet – herunder utflukter i land – som ikke offisielt tilbys av Selskapet eller av uavhengige leverandører som er godkjent av Selskapet.

19. Flyreiser

19.1 Passasjeren vil bli informert om identiteten til flyselskapet eller flytypen som brukes til å fullføre feriepakken så snart selskapet mottar informasjon om slike detaljer. Alle flygninger vil bli utført ved planlagte eller chartrede tjenester av anerkjente luftfartsselskaper. Under disse omstendighetene må betaling av flybillettene foretas av Selskapet på forhånd. Dersom Passasjeren kansellerer sitt cruise, har Passasjeren ingen rett til refusjon av flybilletten. Dette gjelder uavhengig av hvilke bestemmelser som ellers gjelder om kansellering av cruiset. 
 
19.2 Passasjeren mottar bekreftelse på flytider og ruter med reisedokumenter, som sendes ut omtrent 30 dager før avreise.  
 
19.3 For å reise på andre datoer enn de som er publisert i Selskapets brosjyre eller på Offisiell nettside til Selskapet eller transportør, kan en høyere pris gjelde. I så fall vil Passasjeren bli varslet før Bestilling.  
 
19.4   Selskapet er ikke et luftfartsselskap eller operativ lufttransportør slik definert i forordning (EF) nr. 261/2004 ("Forordning 261/2004") Forpliktelsene i henhold til Forordning 261/2004 for kompensasjon er utelukkende for luftfartsselskapets og/eller operativ lufttransportør og alle krav som relaterer seg til kansellering, forsinkelse eller nektet ombordstigning med hensyn til lufttransport må derfor gjøres til den aktuelle luftfartsselskapet. 
 
19.5 Selskapet skal ikke ha noe ansvar i henhold til Forordning 261/2004, slik at ansvaret utelukkende er luftfartsselskapets og Passasjeren må ta opp alle krav mot dette. Ved utøvelse av deres rettigheter i henhold til Forordning 261/2004 må Passasjerer søke å ta så mye av Kontrakten som mulig og ikke forstyrre Selskapets rettigheter i henhold til disse vilkårene for Bestilling eller lov. 
 
19.6  Når flytransport er inkludert i avtalen, skal selskapet informere passasjeren om flytider i forbindelse med at selskapet sender ut reisedokumentene. Det er Passasjerens ansvar å sikre ankomst til flyplassen i god tid for å sjekke inn og ombord på flyet.   Passasjerer må merke seg at ikke alt medisinsk utstyr kan transporteres eller brukes om bord  på fly. Passasjerer må sjekke med flyselskapet før transport.

19.7 Hvis avtalen ikke inkluderer flyreise, er det Passasjerens ansvar å få en gyldig billett direkte fra et luftfartsselskap egnet for og i tide for å reise til fartøyet (inkludert lokale transporter som Passasjer må ordne), etter behov. Selskapet skal ikke være ansvarlig for eventuelle forpliktelser som oppstår i forbindelse med fly eller lokal transport arrangert av Passasjeren.

20. Klager

20.1 Enhver Passasjer som har klager under et Cruise må fremsette disse til personalet ombord så snart som mulig. Hvis personalet ikke klarer å løse problemet, må enhver klage bli meldt skriftlig til Selskapet innen 60 dager etter avslutningen av Cruiset. Unnlatelse av å rapportere klagen innen denne tiden kan påvirke Selskapets evne til å håndtere det. Klager vedrørende enhver annen del av en Feriepakken må gjøres gjeldende omgående til Selskapet eller leverandøren. 

 

20.2 Meldinger om krav for tap eller skade på bagasje eller annen eiendom skal gis skriftlig til Transportøren før eller ved tidspunktet for avstigning, eller om det ikke er klart, innen femten (15) dager fra datoen for avstigning.  

 

20.3  Klager under EU-forordning. 1177/2010 om tilgjengelighet, kansellering eller forsinkelser må gjøres til Selskapet innen to (2) måneder fra datoen tjenesten ble utført. Transportøren skal svare innen 1 måned for å gi beskjed om klagen er berettiget, har blitt avvist eller fortsatt vurderes. Et siste svar skal gis innen to (2) måneder. Passasjer skal gi ytterligere opplysninger som måtte være påkrevd av Selskapet for å håndtere klagen. Hvis Passasjeren ikke er fornøyd med svaret, kan han eller hun klage til den relevante håndhevelsesmyndigheten i landet for endelig avstigning.

21. Forbrukervern

21.1 Arrangør av pakkereiser plikter å stille reisegaranti. Arrangøren plikter også å stille slik garanti for transport som skjer sammen med en pakkereise, forutsatt at den hovedsakelig er til personlig bruk for kunden. Reisegaranti skal også stilles av formidler av pakkereise for utenlandsk arrangør hvis det ikke godtgjøres at arrangøren selv har stilt slik garanti.  Det skal videre stilles reisegaranti for reiser som består av separate transport- og innkvarteringstjenester som sammen har vesentlige likheter med en pakkereise, forutsatt at reisen hovedsakelig er til personlig bruk for kunden.  Med reisegaranti menes individuell garantistillelse i form av erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kan godta at det stilles annen betryggende sikkerhet. Garantisten skal forplikte seg til etter påkrav å utbetale til fondet et beløp stort nok til å dekke omsetningen til enhver tid. Det skal videre innbetales et årsgebyr til Reisegarantifondet, som i hovedsak skal dekke fondets utgifter til administrasjon av reisegarantiordningen. Garanti stilt etter reglene i annet land som er part i EØS-avtalen, trer i stedet for reisegaranti etter forrige ledd for pakkereiser som selges direkte fra forretningssted i et slikt land eller gjennom selvstendig formidler her i landet.
 
 
21.2 Reisegarantien tjener som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag hvis en reise blir avlyst og det blir åpnet konkurs eller akkord hos arrangøren, eller kunden godtgjør at kravet forgjeves er gjort gjeldende mot arrangøren. Likeledes tjener reisegarantien som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag dersom arrangøren nekter å oppfylle avtalen på grunn av rettsstridig atferd fra en som har opptrådt på hans eller hennes vegne.  Ved reiseavbrudd tjener garantien som sikkerhet for tilbakebetaling av den del av vederlaget som svarer til ytelser som ikke er oppfylt overfor kunden. Den tjener videre som sikkerhet for utgifter til opphold og andre nødvendige utgifter før hjemreise kan skje. Dersom transport er en del av reisen, omfattes også utgifter som er nødvendige for å bringe kunden til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene. 
 
Reisegarantifondet dekker bare krav overfor arrangører som har stilt den pliktige garanti. 
 
21.3 Krav om dekning fra reisegarantien må fremsettes overfor Reisegarantifondet innen seks   måneder etter at pakkereisen skulle ha vært avsluttet.

22. Databeskyttelse

22.1 Selskapet trenger personopplysninger inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse, kjønn, statsborgerskap og diettkrav som kan avsløre en passasjers religiøse tro, eventuell helse-, medisinsk funksjonshemming eller andre spesialbehov for å behandle passasjerens reservasjon så effektivt som mulig. Selskapet kan videreformidle disse opplysningene til andre relevante personer, for eksempel reisebyråer, hoteller, flyselskap eller andre transporttilbydere, sikkerhet- og/eller kredittsjekkselskaper, kreditt- og debetkortselskaper eller statlige eller offentlige myndigheter, enten som påkrevd av loven eller forskrifter eller, hvis det kreves andre  slike organer. Selskapet kan også dele en passasjerliste med alle passasjerer før cruiset som vil inkludere hver passasjers navn og nasjonalitet. 
 
Selskapet har rett til å at passasjerens samtykke til en slik overføring av opplysninger, inkludert til andre land som kanskje ikke har slike strenge krav til databeskyttelse, med mindre passasjeren skriftlig protesterer til selskapet senest syv dager før den planlagte avreisedatoen.  Det er ditt ansvar å sørge for at opplysningene som selskapet har om deg eller oppdaterte og nøyaktige. Vår datavernerklæring er angitt i personvernerklæringen vår som er innlemmet i disse vilkårene.

23. Endringer

23.1 No variation of these terms shall be effective unless in writing and signed by the Company.

24. Røykeregulering

24.1  MSC Cruises respekterer alle gjestenes behov og ønsker, og vi har nøye vurdert forholdet mellom de som røyker og de som ikke gjør det. I samsvar med globale standarder er røyking fritt tillatt i nærmere angitte områder på skipet, som er utstyrte med et spesielt luftingssystem.  
 
24.2 I prinsippet er det ikke tillatt å røyke på noen spisesteder (buffeer og restauranter, på sykeavdelingen i Medical Center, områder som er spesielt tiltenkt barn, korridorer, heiser eller foajeer, områder hvor gjestene er samlet i grupper for sikkerhetsøvelser, under avstigning eller turavganger, på offentlige toaletter, eller i barer nær steder der maten serveres).

 
24.3  Transportøren anbefaler på det sterkeste at Passasjerer unngår røyking i kabinene på grunn av brannfare. Røyking på kabinenes balkonger er ikke tillatt. MSC Cruises forbeholder seg retten til å belaste Passasjeren med et gebyr dersom han eller hun blir funnet røykende i områder hvor dette ikke er tillatt på fartøyet. Gjentatt røyking i røykfrie områder kan til slutt føre til tvungen avstigning.  
 
24.4  Røyking er tillatt i dedikerte områder på minst en bar på hvert skip, og på den ene siden (indikert ved skilt) av de ytre bassengområdene, hvor askebegre er tilgjengelige.   
 
24.5  Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper overbord.

25. Ansvaret til ansatte, tjenesteytere og underleverandører
 

25.1 Det er herved uttrykkelig avtalt at ingen tjenestemann eller agent for Selskapet og/eller Transportøren, herunder kapteinen og mannskapet på det aktuelle Cruiseskipet, inkludert uavhengige underleverandører og deres ansatte, samt assurandørene til disse partene, skal under noen omstendigheter anses ansvarlig utover disse Bestillingsvilkårene og betingelsene, og disse partene kan påberope disse Bestillingsvilkårene og betingelsene og betingelsene for transport i samme grad som Selskapet og Transportøren.  
 
25.2. Landekskusjoner drives av uavhengige Kontraktører, selv om de selges av Salgsagenter eller om bord på Cruiseskipet. Selskapet skal ikke på noen måte være ansvarlig for de tjenester som leveres av slike uavhengige Kontraktører. Selskapet opererer som agent for leverandøren av landekskusjoner. Selskapet har ingen direkte kontroll over leverandørene av landekskusjoner og deres tjenester, og ikke under noen omstendigheter vil Selskapet holdes ansvarlig for tap og skader som Passasjeren måtte lide som følge av uaktsomhet eller annen opptreden utført av leverandørene for landekskusjoner. Selskapet vil utøve rimelig kompetanse og omsorg ved valg av en anerkjent landekskusjon-leverandør. Ved vurdering av ytelse og/eller ansvar for landekskusjons-leverandører, gjelder lokale lover og forskrifter. Landekskusjoner skal være underlagt landekskusjons-leverandørens vilkår og betingelser, inkludert gunstige av ansvarsbegrensning og nivået på skader. Selskapets ansvar skal aldri overstige ansvaret til landekskusjons-leverandøren.

26. Rett og jurisdiksjon

26.1 Den nåværende Kontrakten er styrt av Norsk lov. Skulle det oppstå en tvist om tolkningen eller anvendelsen av denne Kontrakten, vil det bli reist sak ved domstolen i Norge, som antas å ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist.  

27. Feil, utelatelser og endringer

27.1 Alle anstrengelser har blitt gjort for å sikre nøyaktigheten av Selskapets brosjyre og/eller innholdet av den Offisielle nettsiden, men visse endringer og revisjoner kan finne sted etter utskrift av Selskapets brosjyre og/eller publisering på det Offisielle nettstedet. 
 
Siden Bestillingsvilkårene og betingelsene som gjelder for det enkelte Cruise eller den enkelte Feriepakke, er de som er i kraft ved Bestilling, uavhengig av de som er publisert i Selskapets relevante brosjyre, anbefales det å sjekke de mest oppdaterte Bestillingsvilkårene og betingelsene hos Salgsagenten eller å besøke Selskapets Offisiell nettside.

vilkår for bestilling av
utflukter og spesialtjenester

Online Booking Terms & Conditions for Shore Excursions

Please read these terms and conditions carefully before booking an excursion. For shore excursions that are booked online, please check the appropriate check box confirming that you have read and understood the terms and conditions. Please note that if English is not your first language then it is your responsibility to ensure that you have clearly understood these terms and conditions.

As used herein “MSC”, “us” or “we” means MSC Cruises S.A. , and its or their affiliates, subsidiaries, parents and/or vessels. Shore excursions are provided by third independent contractors. MSC will exercise reasonable skill and care in the selection of a reputable Shore Excursion providers. Shore Excursions purchased or booked through this web site, via Sales Agents or onboard any MSC vessel are organized and operated by independent contractors.

MSC shall not be responsible in any way for the services provided by such independent contractors. MSC does not guarantee the performance or safety of the shore excursions offered nor does MSC guarantee the accuracy of shore excursion descriptions or information shown on this website, and MSC disclaims liability for any inaccuracies relating to the shore excursions offered on this website. MSC undertakes no responsibility for and shall not be liable for the misrepresentations, breaches of contract, breaches of statutory duty, negligence or intentional or accidental conduct of any of the shore excursion providers.

MSC has no control over the way the providers of the shore excursions provide their services. Providers of shore excursions available for purchase on this website, via Sales Agents or onboard any MSC vessel have represented to MSC that they carry out their duties in accordance with accepted standards of behavior. MSC undertakes to make no independent assessment of the safety or security of any shore excursion or of the providers of such excursions.

All reasonable care has been taken to ensure that the prices, offers, which are published in relation to any goods and services advertised, are correct at the time of booking. However, if there is an error we reserve the right to correct it as soon as we become aware of it. If any corrective change is not acceptable to you after you have booked, then you will be entitled to a full refund of what you paid for the goods and/or services booked.

MSC will not be responsible for possible variations to the program due to local holidays and/or closing of the sites to be visited and/or any other event (strikes, demonstrations, mechanical breakdowns, etc.), which could prevent from performing the tour in a complete or partial way. The routing and timing of each tour will be reconfirmed onboard. Every shore excursion/tour requires a minimum number of participants and may have a maximum limit of participants. If the minimum number of passengers required is not achieved the excursion may be cancelled. If the language minimum number of passengers booked for an excursion is not met, the tour may be led by a bilingual guide.

You and all members of your party, by booking a place on any excursion where there is a degree of physical exertion involved, confirm that you and all those others who have booked are in good physical and mental condition, with no history or condition such as seizures, dizziness, fainting, heart condition, respiratory problems or back/neck problems, or any other medical condition of body or mind which could make physical exertion or lack of access to immediate medical care hazardous (these examples are not exclusive) or any other illness, infirmity or condition that would preclude you from participating in any excursions that you have selected. You should also make sure that no one in your party who has booked such an excursion is taking medicine that carries a warning about impairment of physical or mental abilities.

If you are pregnant, certain excursions may not be suitable for you. When booking any excursions, it is your responsibility, including any member of your party that has booked an excursion, to make sure that you are fit and well enough to take part in any excursion booked and to take care of yourself whilst on it.

If you participate in an excursion involving water, you should take care in avoiding alcohol and eating a full meal. Where buoyancy aids are provided for an activity they must be worn at all times. Be aware that the sea is unpredictable. Life guards are not always present and there may not be a flag or other system to indicate whether or not it is safe to go in the water. In addition, beach activities may not be supervised or accompanied so take care to satisfy yourself as to the safety of the beach and/or the sea at the time of your excursion. Children must always be supervised by you at all times whist on an excursion, especially near water.

All such activities are undertaken by you and any member of your party that has booked at your/ their own risk and MSC cannot be held liable for any injury, loss, death or damage whatsoever resulting as a consequence. Before booking any activity excursion it is very important, and your responsibility, that you and any member of your party that has booked an excursion to check that your travel insurance covers the specific type of excursion booked.

You or any member of your booking may be prevented from participating in an excursion (whether pre-booked or not), if it is determined that you or any member of your booking is unsuited to undertake the excursion, or if you or they appear to be under the influence of drugs or alcohol. In the event that you are prevented from undertaking the excursion for any of these reasons then you may not be entitled to any refund of the cost of the excursion booked.

The provider of shore excursions may require participants to sign a liability release and/or assumption of risk form before participating in the excursion. Such releases are particularly common in the case of snorkeling or scuba diving excursions.

By taking part to an excursion guests are accepting and committing to follow the instructions and regulations received by the guide.

If you buy the prepaid shore excursion the full payment must be made at the time of booking by credit card. The shore excursions can be booked, modified or cancelled either up to 2 days before cruise departure either on board*. If you cancel the shore excursion booked before cruise commences, no cancellation fees will be applied, provided that such cancellation is done before the departure date and MSC Cruises is notified in writing of your intention to cancel the reservation of the Shore Excursion.

Before booking your Shore Excursion, please confirm and check the relevant box indicating that you have read and understood these terms and conditions. The booking shall be deemed to be successfully complete only upon full payment.

We will confirm your booking by issuing a confirmation receipt by e-mail. We will communicate with you using the email address you have provided. We will assume that your email address is correct and that you understand the risks associated with using this form of communication.

Once we have received and confirmed your reservation, you the ‘Lead Passenger’ will become contractually liable for the goods and services booked.

The Operator may cancel any excursion, should it not reach the minimum number of participants; in this case the reserving passenger will receive a full refund of all money paid for the concerned excursion.

These Terms and Conditions are subject to the Law and Jurisdiction applicable to your cruise Booking Conditions with MSC.

*On board the excursions can be modified up to 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. If you want to cancel the shore excursion onboard, no cancellation fees would be applied, provided if the cancellation made 48 hours prior to the commencement of the booked shore excursion. Any refund will automatically be posted to your onboard account. Tours involving flights, trains, special events, overland stays, hotel stay and private arrangements are excluded. Other restrictions may apply.

Vilkår for bestilling av spesialtjenester på internett

Med «MSC», «vi» og «oss» menes her MSC Cruises S.A. med morselskaper eller andre tilknyttede foretak og/eller deres fartøyer. Vi har gjort det vi med rimelighet kan for å forsikre oss om at priser og tilbud som publiseres i forbindelse med annonserte varer og tjenester, er korrekte på trykketidspunktet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å korrigere eventuelle feil så snart vi blir oppmerksomme på dem, og til når som helst å endre prisene, uten forvarsel, også etter at bestilling har funnet sted.

Dersom du ikke vil godta en slik korrigering etter at du har bestilt, har du krav på full tilbakebetaling av prisen du betalte for varene og/eller tjenestene du bestilte. Ut over dette skal MSC og leverandøren ikke ha noe ytterligere erstatningsansvar av noe slag.

Du godtar at du ved å bestille tjenester hos en tredjepartsleverandør av varer eller tjenester, for eksempel spabehandling eller parkering, inngår en avtale direkte med den aktuelle leverandøren. MSC påtar seg intet ansvar for og er ikke erstatningsansvarlig for feilaktige fremstillinger, avtalebrudd, brudd på lovpålagte forpliktelser eller forsømmelser som en tredjepartsleverandør som selger varer og tjenester via dette nettstedet, via MSC eller om bord, måtte gjøre seg skyldig i. Vi er ikke ansvarlige for tredjepartsleverandørers handlinger/forsømmelser i tilknytning til slike varer eller for tjenester som medfører tap, materiell skade eller personskade for deg eller et medlem av reisefølget ditt, etter at du/dere bestiller eller kjøper slike varer eller tjenester.

Du og hele turfølget ditt bekrefter at alle som har bestilt en tjeneste, er i god fysisk og mental form og ikke har noen lidelse som kan medføre anfall, svimmelhet, besvimelse, hjerteproblemer, pusteproblemer eller problemer med nakke eller rygg, eller andre medisinske tilstander på kropp og sinn som kan gjøre tjenesten dere har bestilt, farlig. (Denne listen over helseproblemer er ikke uttømmende.) Det er deres eget ansvar å vurdere om dere er friske og i god nok form til å delta på slike tjenester, og om dere kan ta vare på dere selv underveis.

Du bør også forsikre deg om at ingen i ditt følge som har bestilt en slik aktivitet eller behandling, bruker medisiner der pakningsvedlegget advarer om svekkelse av fysiske eller mentale evner. Visse typer behandling egner seg ikke for gravide.

Hvis du er i tvil om du kan gjøre bruk av slike tjenester, bør du rådføre deg med fastlegen din før du bestiller.

Hvis du bestiller en spesialtjeneste før reisen starter, vil hele beløpet debiteres ombordkontoen din på tidspunktet for ombordstigning. Bestillingen skal anses som gjennomført med mindre den avbestilles eller endres senest fire dager før den forventede avreisedatoen. Etter dette vil du ikke kunne avbestille eller endre bestillingen av spesialtjenesten via internett.

Hvis du avbestiller eller endrer en bestilt tjeneste, kan du bli belastet for et gebyr, avhengig av hva slags ombordtjeneste som er spesifisert på tjenestebeskrivelsen. På vegne av deg selv og alle i ditt reisefølge som har bestilt en tjeneste, eller som har reservert noen av de annonserte varene, aksepterer du herved å være bundet av disse vilkårene. Vennligst bekreft ved å krysse av i boksen nedenfor før du bestiller tilleggstjenestene. Vi vil bekrefte bestillingen din ved å sende deg en kvittering og disse vilkårene per e-post. Vi vil kommunisere med deg via e-postadressen du oppga på bestillingstidspunktet. Vi vil anta at e-postadressen du har oppgitt, er korrekt, og at du forstår hvilke risikoer som er forbundet ved å kommunisere på denne måten. 

Når vi har mottatt og bekreftet bestillingen din, vil du som hovedpassasjer (Lead Passenger) være rettslig ansvarlig for varene og tjenestene som er bestilt.
Disse vilkårene er underlagt lover og verneting som styrer MSC Cruises bestillingsbetingelser. Du kan videre være underlagt spesifikke lover eller verneting i forbindelse med tjenester eller varer fra en tredjepart som du har kjøpt, og som styrer den aktuelle avtalen.