Reisevilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

DETTE ER DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER CRUISET DITT. DU VIL VÆRE BUNDET AV DEM, SÅ LES DEM NØYE
DETTE ER DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER CRUISET DITT. DU VIL VÆRE BUNDET AV DEM, SÅ LES DEM NØYE

Alle de cruise som er presentert på denne webbsiden er til salgs hos MSC Cruises S.A., ”Selskapet”. De følgende begrepene i Betingelsene har den betydningen som er definert nedenfor:

“Bestilling” betyr det passasjeren gjør for å inngå en Avtale med Selskapet.

“Bestillingsvilkår og -betingelser” betyr de vilkår og betingelser samt den informasjonen som finnes i Selskapets marketsføringsmateriell og/eller informasjon i Avtalen din med Selskapet.

“Transportør” betyr enheten som har tatt på seg å transportere eller som utfører transport av Passasjeren fra et sted til et annet slik det er spesifisert på cruisebilletten, flybilletten eller andre billetter utstedt for transport på vei, som ved dette er betegnet på billetten som ”carrier”. Transportør omfatter eieren og/eller befrakteren og/eller operatøren og/eller tjenesteytere og/eller agenter for enhver transportleverandør.

“Selskapet” betyr MSC Cruises S.A. med forretningsadresse Avenue Eugène-Pittard 40 - 1206 Genève, Sveits som organiserer Cruise og/eller Pakker og selger eller tilbyr dem for salg, enten direkte eller gjennom en Salgsagent.

“Betingelser for transport” betyr de vilkår og betingelser som gjelder for Transportørens transport, enten i luften, på vei eller på sjøen. Betingelser for transport kan referere til lovbestemmelser i landet til Transportøren og/eller til internasjonale konvensjoner som kan begrense eller utelukke ansvaret til Transportøren. Kopi av Betingelser for transport for alle Transportører er tilgjengelig for alle Passasjerer på forespørsel.

“Avtale” betyr den avtalen som er inngått mellom Selskapet og Passasjeren vedrørende det aktuelle Cruiset eller Pakken dokumentert ved utstedelsen av en (ordre)bekreftelsesfaktura sendt fra Selskapet eller dets Salgsagent til Passasjeren.

“Cruise” betyr det cruiset som er beskrevet i den relevante webbsiden til Selskapet eller i annen dokumentasjon produsert for, eller på vegne av Selskapet.

Funksjonshemmet person eller ’bevegelseshemmet person’ betyr enhver person med redusert bevegelighet under transport på grunn av fysisk funksjonshemming (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidig), intellektuel eller psykososial funksjonshemming, eller er bevegelseshemmet av enhver annen årsak, f.eks. alder, hvis vedkommende trenger egnet tilsyn og tilpasning for å dekke hans/hennes behov ved tilbud gjort tilgjengelig for alle passasjerer.

“Force Majeure” betyr enhver hendelse som ikke kan forutses eller forutsettes, og som er utenfor Selskapets kontroll, og omfatter bl.a.hendelser utenfor menneskelig kontroll (som oversvømmelse, jordskjelv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasjon, borgerkrig, opprør, revolusjon, militær eller annen maktovertakelse eller konfiskering, terroristaktiviteter, opptøyer, sivile uroligheter, arbeidskonflikter, naturlige og kjernefysiske katastrofer, brann, epidemier, helserisiko, nasjonalisering, regjeringsinngrep, blokade, embargo, arbeidskonflikt, streik, lockout, o.a. samt brudd eller feil i elektrisitetsforsyning eller kommunikasjonstjenester og/eller alle andre uforutsette tekniske problemer med transport, inkludert endringer som følge av ny tidsplanlegging eller kansellering eller endring av fly, lukkede eller blokkerte flyplasser eller havner.

”Grand Tour” innebæreren kombinasjon av to eller flere cruise satt sammen av Selskapet, for salg som en enlet pakke. For alle praktiske formål skal Grand Tour vare en enkelt og udelelig pakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller en pakke gjelder for Grand Tour hvis ikke annet er bestemtPrisreferanse er referansen til totalprisen for et Grand Tour.

“Offisielle Nettsider” betyr de samlede relaterte nettsider, dokumenter og koblinger tilgjengelig på nettdomenet (www.msccruises.no).

“Pakke” betyr Cruiset, og flyreise(r) og/eller arrangementer for innlosjering før og/eller etter Cruiset. Den omfatter ikke Ekskursjoner på land eller skyttelbusstjenester som ikke er en del av den komplette prisen på Pakken.

“Passasjer” betyr enhver person som er navngitt, enten på bekreftelsen av Bestillingen eller på fakturaen, eller på en billett som er utstedt av Selskapet.

“Salgsagent” betyr den personen som selger eller tilbyr for salg Cruiset eller Pakken som er satt sammen av Selskapet, eller på vegne av Selskapet.

“Ekskursjon på land” betyr enhver ekskursjon, reise eller aktivitet på land som ikke er inkludert iden «alt-inklusive» prisen på Cruiset, og som blir tilbudt for salg av Selskapet ombord på fartøyene deres.

Reisevilkår