Reisevilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

DETTE ER VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM GJELDER FOR DIN FERIEPAKKE. VENNLIGST LES DEM NØYE, SIDEN DU VIL BLI BUNDET AV DISSE.
DETTE ER VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM GJELDER FOR DIN FERIEPAKKE. VENNLIGST LES DEM NØYE, SIDEN DU VIL BLI BUNDET AV DISSE.

Alle Feriepakkene som presenteres i Selskapets brosjyre og/eller på den Offisielle nettsiden tilbys for salg av MSC Cruises S. A, heretter referert til som "Selskapet".
 
For disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:
 
"Bestilling" betyr stegene Passasjeren tar for å tre inn i en Kontrakt med Selskapet.
 
"Bestillingsvilkår og betingelser" menes disse vilkår og betingelser, samt informasjonen som finnes i Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden og/eller annen informasjon som gir uttrykk for betingelsene i din Kontrakt med Selskapet.
 
"Transportøren" menes enheten som er forpliktet til å bringe Passasjeren fra et sted til et annet som angitt i Cruise-billetten, flybilletten eller annen billett utstedt for annen relevant transport og dermed er angitt på slike dokumenter som "Transportøren".
 
"Selskap" menes MSC Cruises S.A hvis registrerte adresse er Eugene Pittard, CH-1206 Geneve, Sveits som organiserer Feriepakker og selger eller tilbyr dem for salg, enten direkte eller gjennom en Salgsagent.
 
"Betingelser for transport" menes vilkårene og betingelsene som Transportøren gir transporten enten med fly, vei eller sjø. Betingelsene for transporten kan henvise til bestemmelser i loven i landet til Transportøren og/eller internasjonale konvensjoner som kan begrense eller utelukke Transportørens ansvar. Kopi av betingelsene for ransport av enhver Transportør er tilgjengelig for Passasjerene på forespørsel.
           
"Kontrakt" menes Kontrakten inngått mellom Selskapet og Passasjeren relatert til den relevante Feriepakken som fremgår av utstedelsen av bekreftelsesfakturaen sendt av Selskapet eller deres Salgsagent til Passasjeren.
 
"Cruise" menes sjøtransporten og opphold ombord en MSC CRUISES fartøy (som beskrevet i den relevante Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden eller annen dokumentasjon som er produsert for eller på vegne av Selskapet"), som - hvis ikke kjøpt med før- eller etter-Cruisetjenester - kan betraktes som en Feriepakke.
 
"Funksjonshemmet Passasjer" eller "Passasjer med redusert mobilitet"; menes enhver Passasjer hvis mobilitet ved transport er redusert som følge av enhver fysisk funksjonshemming (sensorisk eller lokomotorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell eller psykososisk funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne eller annen årsak til funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne eller som følge av alder, og hvis situasjon trenger passende tilsyn og tilpasning til hans/hennes spesielle behov for tjenester som er tilgjengelig for alle Passasjerer.
 
"Force Majeure" menes enhver uforutsett og uforutsigbar hendelse utenfor Transportørens-  eller Selskapets kontroll slik som naturhendelser (som flom, jordskjelv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasjon, handling av utenlandske fiender, fiendtligheter (uavhengig av om krig er erklært), borgerkrig, opprør, revolusjon, opprør, militær eller tilranet makt eller konfiskering, terroristvirksomhet, opprør, sivile forstyrrelser, industrielle konflikter, natur- og atomkatastrofer , brann, epidemier, helserisiko, nasjonalisering, statlige sanksjoner, blokkering, handelsforbud, arbeidskonflikt, streik, utestenging eller avbrudd eller feil i elektrisitet eller telefontjeneste og/eller eventuelle uforutsette tekniske problemer med transport inkludert endringer på grunn av omlegging eller kansellering eller endring av fly, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner.
 
"Combined Tour" menes kombinasjonen av to eller flere Cruise arrangert av Selskapet og tilbudt for salg som en enkel Feriepakke. For alle relevante formål, skal en Combined Tour alltid betraktes som en enkeltstående og udelelig Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller Feriepakke skal inkludere og være like anvendelige for en Combined Tour med mindre noe annet er angitt. Referanser til priser er referanser til den totale prisen betalt for en Combined Tour.
 
"Feriepakke" menes Cruise enten det er kombinert med flyreise(r) og/eller enhver før- og/eller etter-Cruise arrangement for overnatting, eller ikke. Det inkluderer ikke Landekskursjoner eller transporttjenester som ikke inngår i den inkluderte Feriepakke-prisen.
 
"Offisiell nettside" menes settet av relaterte nettsider, dokumenter og hypertekstlenker servet fra webdomenen, www.msccruises.no.
 
"Passasjer" menes hver person, inkludert mindreårige, oppført enten på Bestillingsbekreftelsen eller på fakturaen eller på en billett utstedt av Selskapet.
 
"Salgsagent" menes personen eller reisebyrået som selger eller tilbyr Feriepakker satt sammen av Selskapet, på egen hånd eller på vegne av Selskapet.
 
"Landekskursjoner" menes enhver ekskursjon, tur eller aktivitet på land som ikke er inkludert i all-inklusiv prisen til Feriepakken og som tilbys for salg av Selskapet om bord på fartøyene.
 
"Verdens Cruise" menes verdenstur forhåndsarrangert av Selskapet og tilbudt for salg som en enkelt Feriepakke. For alle relevante formål, skal Verdens Cruiset alltid betraktes som en enkelt og udelelig Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller Feriepakke skal omfatte og være gjeldende på lik linje for et Verdens Cruise med mindre annet er angitt. Referanser til pris er referanser til den totale prisen betalt for et World Cruise.

Reisevilkår